Az Agóra Oktatási Kerekasztal koncepcióalkotó munkája során követendő értékek

Print Friendly, PDF & Email
 1. A tanulói kompetenciák fejlődésének támogatása, különös tekintettel a szociális és demokratikus kompetenciákra

Olyan pedagógiai gyakorlatot és olyan óvodát, iskolát akarunk,

 • amely nem a gyermekek, tanulók ismereteinek puszta gyarapodását, hanem az ismereteik alkalmazását lehetővé tevő készségek, értékek és beállítódások – kompetenciáik – fejlődését tekinti céljának,
 • amely a fejlesztendő kompetenciák körét nem csupán egy „akadémiai kánon” alapján azonosítja, hanem azokat az ismereteket és azokat a készségeket fejleszti, amelyek lehetővé teszik a sikeres és aktív életpályát,
 • amely az oktatást és a nevelést nem állítja szembe egymással, és a kompetenciák fejlesztését oktatási és nevelési célként is kezeli,
 • amely nagy hangsúlyt fektet a társadalmi együttéléshez és az aktív állampolgári magatartás elsajátításhoz szükséges kompetenciák – ismeretek, szociális készségek, etikai normák, mindennapi rutinok – fejlesztésére,
 • amely nem csupán oktatja e kompetenciákat, de a pedagógusok és tanulók viszonyának, a tanulók egymás közötti kapcsolatának normáin, az iskolák működési szabályain keresztül megélhetővé is teszi azokat.
 1. Személyközpontúság, gyermekcentrikusság

Olyan pedagógiai gyakorlatot és olyan óvodát, iskolát akarunk,

 • amelyben a gyermek érdeke az elsődleges,
 • amely törekszik arra, hogy kibontakoztassa a gyermekekben, tanulókban rejlő egyéni és egyedi lehetőségeket,
 • amelyben a nevelés-oktatás alapja a gyermekek, tanulók megismerése,
 • amely az életkori sajátosságokhoz igazodva épít a tanulók érdeklődésére és saját tanulásukkal kapcsolatos döntéseikre,
 • amelyben a legfontosabb vezérelv a gyermekek, tanulók személyiségfejlődéséhez, tanulási igényeihez és szükségleteihez való alkalmazkodás,
 • amelyben tág tere van annak, hogy a tanulók ismeretére alapozva a pedagógusok nagy szabadsággal válasszák ki a tananyagot, az alkalmazott pedagógiai módszereket és értékelési eljárásokat,
 • amely a tanulási lehetőségek gazdag választékát kínálja fel.
 1. Méltányosság mindenekfelett, minden szinten

Olyan pedagógiai gyakorlatot, óvodát, iskolát, iskolahálózatot és oktatási rendszert akarunk,

 • amely törekszik a rejtett és nyílt kirekesztés, valamint a hátrányos helyzetű tanulókat kudarcra ítélő pedagógiai gyakorlatok minden formájának megszüntetésére,
 • amely támogatja a tanulási kudarc bármely formája által veszélyeztetett gyermekeket,
 • amely tanulási sikerhez juttatja a bármilyen okból hátrányos helyzetű tanulókat is,
 • amely integrációra, a tanulás minden tanuló számára előnyös és felkészült megszervezésére – inklúzióra – törekszik,
 • amely visszaszorítja a bármilyen tanulói csoport számára hátrányos, a méltányosság elvét sértő beiskolázási politikákat és határozottan fellép a roma tanulók szegregációja ellen,
 • amely minden szintű és tartalmú irányítási, oktatáspolitikai döntésben érvényesíti a méltányosság elvét.
 1. Demokratikus működés

Olyan óvodát, iskolát, iskolahálózatot, oktatási rendszert és oktatáspolitikai gyakorlatot akarunk,

 • amelyben minden intézmény az ott tanulók és tanítók aktív, élő és együttműködő, a tanulási célokat középpontba állító, értékeit, normáit maga kialakító közösségeként működik,
 • amelyben tág tere van a tanulói önszerveződésnek és részvételnek,
 • amelyben az intézmény minden munkatársa, a szülők és az iskola külső partnerei részt vesznek az iskola életét és működését meghatározó döntések meghozatalában,
 • amelyben a helyi közösségek magukénak érzik az iskolát és módjukban áll befolyásolni az iskola sorsára, működésére hatást gyakorló döntéseket,
 • amelyben minden az iskolák, és általában az oktatás működéséről szóló, jogszerűen megosztható információ elérhető a nyilvánosság számára,
 • amelyben a fontos irányítási döntéseket nemcsak adminisztratív közigazgatási szereplők hozhatják meg, hanem demokratikus legitimációval rendelkező civil és választott szereplők is.
 • amelyben az oktatás működésében és eredményességében érdekelt minden csoport olyan civil és szakmai szervezeteket működtethet, amelyek képesek tagjaik érdekeinek és véleményének összegyűjtésére és eredményes képviseletére,
 • amelyben az oktatásirányítási és oktatáspolitikai döntések minden érdekelt csoport bevonásával működő, nyílt és intézményesült konzultációs mechanizmuson alapulnak.
 1. Autonómia és elszámoltathatóság

Olyan pedagógustársadalmat, iskolát, iskolahálózatokat és oktatási rendszert akarunk,

 • amely a pedagógusok és oktatók szakmai autonómiáját  nem „szabadságjognak”, hanem a munkájukkal járó felelősség gyakorlásának elemi feltételének tekinti,
 • amely teret biztosít a pedagógusok személyisége érvényesülésének és autonóm szakmai fejlődésüknek,
 • amelyben a neveléssel, oktatással és képzéssel foglalkozó intézmények működését a környezetük által támasztott igények kielégítése és „klienseik” – gyermekek, tanulók, szülők – elégedettsége, valamint az intézmény által produkált hozzáadott érték is minősíti, a központi követelményeknek való megfelelés mellett,
 • amelyben az oktatási intézmények szakmai autonómiája az ennek gyakorlásához szükséges pénzügyi és szervezeti-intézményi autonómiával párosul,
 • amelyben a helyi igényeket és szükségleteket is figyelembe vevő, minden érdekelt számára információt szolgáltató, gazdag minőségértékelési eszköztár garantálja az elszámoltathatóság érvényesülését,
 • amelyben a gyenge pedagógusi-oktatói és intézményi minőségnek következményei vannak, s amelyben megtörténik a kívánatos teljesítménytől elmaradó intézményeket azonosítása és fejlesztése.
 1. Átlátható, átjárható, zsákutcamentes iskolarendszer

Olyan iskolarendszert akarunk,

 • amelyben a tanulók és szüleik megfelelő információk birtokában, felelősen választhatnak iskolák és programok között,
 • amelyben minden tanuló egyenlő feltételekkel haladhat végig, s amelyben túljelentkezés esetén a szelekció fair mechanizmusai működnek,
 • amelyből minden tanuló befejezett középfokú végzettséggel – érettségivel és/vagy szakképesítéssel – lép ki,
 • amely biztosítja és megfelelő támogatással megkönnyíti az átjárhatóságot az intézménytípusok és az intézmények között,
 • amely nem működtet zsákutcás, további tanulási, elhelyezkedési és érvényesülési lehetőséget nem biztosító programokat,
 • amelyben mindenki számára egész élete során biztosított a tanulásba való visszalépés lehetősége.

3 gondolat erről: „Az Agóra Oktatási Kerekasztal koncepcióalkotó munkája során követendő értékek

Vélemény, hozzászólás?