Az önkormányzati választások után

Print Friendly, PDF & Email

Mit tehet az önkormányzat a településükön élő gyermekekért a központosított közoktatás rendszerében?

Bár az önkormányzatok ma már fenntartóként nem rendelkeznek iskolákkal és pedagógiai szakszolgálatokkal, nagyon is sokat tehetnek a területükön élő gyermekek oktatásának, nevelésének segítéséért.

A köznevelési intézmények közül továbbra is ők a fenntartói az óvodáknak, és az ő feladatuk a családsegítő, gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása, a 3000 főnél nagyobb települések esetén az iskolák működtetése is.

Emellett nagyon sokat tehetnek a szülők, gyermekek tájékoztatása, a hátrányos helyzetűek segítése, az iskolán kívüli, közösségi programok biztosítása, a gyermekekkel, oktatással, szülőkkel kapcsolatos civil szerveződések segítése területén, és lehetőségük van anyagilag is hozzájárulni az oktatási intézmények, a pedagógusok költségeihez.

Nézzük meg, hogy ideális esetben hogy működhet az önkormányzat közoktatási, ill. közoktatáshoz kapcsolódó tevékenysége!

Általánosan:

  • Az önkormányzat reális, hatékony esélyegyenlőségi programot készít és hoz nyilvánosságra, amelyet meg is kíván valósítani. Az intézmények saját programjaikat ennek figyelembe vételével készítik el. 
  • Az önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel mindet megtesz az óvodai és iskolai szegregáció elkerülése, a romák és a fogyatékossággal élők inklúziója érdekében. Ennek érdekében együttműködik a kisebbségi önkormányzattal, a pedagógiai szakszolgálattal és a civil (elsősorban szülői) szervezetekkel.
  • A településen a családok, a gyermekek segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet.  Ösztönzi és segíti, hogy magánszemélyek, civil és egyházi szervezetek is jelezzék, ha segítségre szoruló gyermekkel találkoznak.
  • Az önkormányzat megfelelő anyagi és szolgáltatási segítséget nyújt a rászoruló gyermekes családoknak.
  • A védőnők, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a civil és egyházi szervezetek bevonásával az önkormányzat

– időben feltárja a segítségre szoruló családokat, gyermekeket,

– megadja nekik a szükséges jogi, szociális és szakmai (fejlesztéssel kapcsolatos) tájékoztatást, és

– mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermekek eljussanak a megfelelő gyermekintézménybe és hozzájussanak a megfelelő segítő, fejlesztő szolgáltatáshoz.

  • A szülők (tanulók) tájékoztatást kapnak arról, hogy

– milyen jogaik, lehetőségeik vannak az óvodába kerüléssel, az óvoda- és iskolaválasztással, a közép- és felsőfokú továbbtanulással, ingyenes tájékoztató és segítő, fejlesztő szolgáltatásokkal, pénzbeli vagy természetbeni segítséggel kapcsolatban,

– milyen állami, magán és egyházi általános és középfokú iskolák, iskolai programok, szakmaválasztási lehetőségek vannak a településen, ill. környékén,

  • mit kell tenniük ahhoz, hogy gyermeküket hátrányos helyzetűnek vagy sajátos nevelési igényűnek nyilvánítsák, és így igénybe vehessék az ezzel járó kedvezményeket, és a konkrét segítséget, fejlesztést

– milyen állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetekhez fordulhatnak további, személyre szóló tájékoztatásért, segítségért.

  • A tájékoztatáshoz/tájékozódáshoz rendelkezésükre áll

– személyesen felkereshető önkormányzati tanácsadó iroda

 – szülői referens hálózat

– internetes, ill. vagy telefonos tájékoztató szolgálat

– nyomtatott tájékoztató anyagok, amelyeket kérésre, ill. ha érintettek, kérés nélkül is kapnak (postán, a védőnőtől, a bölcsödében, az óvodában…)

  • A személyes tanácsadás, segítés céljából rendelkezésükre áll

– a megfelelő személyi és anyagi feltételekkel rendelkező családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a segítségnyújtásra motivált, a méltányosság iránt elkötelezett szakemberekkel

– Biztos Kezdet Gyermekház

– a nem óvodás/bölcsődés gyermekek részére a közösségbe illeszkedést elősegítő játszócsoport

– Tanoda „szülők iskolája”

– ifjúsági és közösségfejlesztő programok

– civil szervezetek (amelyek működését az önkormányzat anyagilag és erkölcsileg támogatja)

●    A településen szülői klub(ok) működik (működnek), amelyhez az önkormányzat igény esetén helyiséget biztosít, a létezéséről a szülőket tájékoztatja.

●    Az önkormányzat erkölcsi és lehetőségéhez mérten anyagi elismerést nyújtanak a településükön a gyermekek, fiatalok érdekében példamutatóan tevékenykedőknek.

Óvoda

●    Minden azt igénylő 3 éves gyereket felvesznek óvodába.

●    Az óvodák alapító okirata tartalmazza azokat a speciális feladatvállalásokat, amelyeket meg kell valósítania az intézménynek; a megvalósítást az önkormányzatnak támogatnia kell.

●    Az óvodába járó gyermekek szülei szülői közösséget hozhatnak létre (ehhez megkapják a szükséges tájékoztatást, szervezési segítséget), és ezen közösségeknek érdemi beleszólásuk lehet az óvoda ügyeibe.

●    A sajátos nevelési igényű gyermekek részére is megfelelő óvodai ellátást biztosítanak. Ehhez biztosítják a nap jelentős részében a problémáiknak megfelelő feltételeket és szakembereket (utazó gyógypedagógus, gyógypedagógiai és/vagy pedagógiai asszisztens, kisebb gyermeklétszám).

●    Az óvodás gyermekek részére biztosítják a rendellenességek felismerést szolgáló szűrővizsgálatokat. A gyakori problémák esetén biztosítják az óvodában a megfelelő foglalkozást (pl. logopédus, gyógytestnevelő stb.), a speciális esetekben támogatják az óvodán kívüli fejlesztést.

●    Az önkormányzat a rendelkezésére álló lehetőségeket kihasználva segíti a kapcsolatot a Biztos kezdet gyermekházak és az óvoda, ill. a pedagógiai szakszolgálat, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és az óvoda között, hogy a hátrányos helyzetű, ill. sajátos nevelési igényű gyermekek és szüleik megkapják a szükséges szakmai segítséget.

●    Ösztönzi és segíti az óvodák és az iskolák közötti folyamatos szakmai kapcsolat kialakítását.

●    Ösztönzi a rugalmas iskolakezdést, azt, hogy az iskolaérettséget el nem ért gyermekek az óvodában maradhassanak.  Együttműködik a szülőkkel az iskolaérettség megállapításának folyamatában, tájékoztatja őket arról a jogukról, hogy kérhetik az iskolaérettség felülvizsgálatát.

●    Segíti és ösztönzi az óvodapedagógusok továbbképzéseken való részvételét, és maga is szervez továbbképzéseket.

●    Igénybe veszi a pályázati lehetőségeket és segíti az intézmények önálló pályázását.

●    Biztosítja az óvodák működéséhez, megfelelő színvonalú szakmai munkájához szükséges költségvetést.

Működtetett intézmények

●    Az önkormányzat az általa működtetett intézményekben biztosítja a színvonalas oktató/nevelő munkához szükséges tárgyi feltételeket.

●    Törekszik arra, hogy a fenntartóval való hatásköri viták ne akadályozzák az oktató/nevelő munkát.

●    Abban a napszakban is lehetővé teszi az intézmény térítésmentes használatát a tanulóknak, szülőknek, a település, a gyermekek számára fontos tevékenységet folytató szerveződéseknek, amikor a helyiségekkel a működtető rendelkezik.

Vélemény, hozzászólás?